Kantor Cabang Purwakarta

Yudhaniel Arifin
Kepala Kantor Cabang Purwakarta

 

Alamat : Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga No. 88 Nagri Kaler
Purwakarta
Telp : (0264) 8227141
Fax  : (0264) 8227142

Email : agmpurwakarta@bpragm.com